Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky („OP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z objednávky služby (konzultace, jednodenní setkání, kurzu, semináře), či digitálního produktu (tj. vzdělávací a informativní produkty virtuální povahy = elektronické knihy, online kurzy, členství v placeném klubu) přes webové rozhraní www.silaplodnosti.cz, uzavřené mezi zákazníkem = osoba starší 18ti let a Mgr. Janou Pechovou, IČO: 09085467, Werichova 636/6, 779 00 Olomouc (dále také jen pořadatel nebo prodávající).

OP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si OP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu (kontaktní e-mailová adresa: jana@silaplodnosti.cz). Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ nebo „Odeslat“ totiž dáváte signál, že jste OP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Smluvní rámec dohody mezi zákazníkem a pořadatel tvoří (i) objednávka , (ii) tyto OP a (iii) popis služby–digitálního produktu v katalogu pořadatele (čímž se rozumí on-line verze nabídky na webových stránkách silaplodnosti.cz. Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Ustanovení těchto OP se použijí i pro případ objednání určité služby pro třetí osobu (darovaní). Nebude-li uvedeno jinak, v případě produktů bude vlastníkem pouze zákazník, bez svolení šířit produkt dále bez vědomí prodávajícího.

1.2. Prodávající se na základě objednávky zavazuje zákazníkovi obstarat produkt uvedený na webových stránkách, nebo jiné služby, a to za podmínek a v souladu s objednávkou, těmito OP. Zákazník se zavazuje zaplatit pořadateli celou cenu produktu, případně další plnění, a to řádně a včas v souladu s objednávkou, těmito OP, a dodržet i své ostatní závazky a povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.

UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1. Smlouva dle objednávky se uzavírá elektronickou formou, když přijetí návrhu k uzavření smlouvy je ze strany prodávajícího zasláno druhé straně elektronickou formou na e-mail uvedený zákazníkem. Předložením návrhu na uzavření smlouvy se rozumí vyplnění příslušného objednávkového formuláře na webových stránkách silaplodnosti.cz nebo příslušenstvím objednávkového formuláře vytvořeného na jiné platformě.

2.2. Zákazník bezprostředně po uzavření smlouvy doloží prodávajícímu zaplacení ceny akce (dle instrukce prodávajícího). Zaplacení ceny je podmínkou účinnosti smlouvy. Cena je zásadně stanovena ve výši dle nabídky, bez souhlasu prodávajícího není možné dodatečně požadovat poskytnutí slevy.

2.3. Zákazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořícími Smluvní rámec a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává.

2.4. Pokud zákazník uzavírá smlouvu i za či ve prospěch dalších osob starších 18ti let, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů pořadatel a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušné akci, a jsou starší 18ti let.

2.5. Pokud zákazník uzavírá smlouvy i za či ve prospěch třetích osob odpovídá pořadateli jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny akce a předání potřebných informací (potřebné osobní údaje, číslo pasu atd.).

PODROBNÉ POKYNY
3.1. Dokladem pro nástup zákazníka na akci je doklad o zaplacení celkové ceny akce, příp. konzultace. Dokladem pro obdržení digitálního produktu je doklad o zaplacení.

3.2. Informace k živé akci budou upřesněny v Pokynech zaslaných na email uvedeném zákazníkem v objednávce. Na konzultaci se objedná kupující telefonicky nebo elektronickou domluvou s pořadatelem.

3.3. Pokud zákazník neobdrží konečné pokyny 7 dní před konáním akce, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář pořadatele. V opačném případě se má za to, že zákazník veškeré pokyny k akci obdržel.

3.4. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v Pokynech a pokynech na webových stránkách o akci, především požadavky na vybavení. Pořadatel má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v Pokynech k akci, z důvodu chování zákazníka. V případě, že dojde k vyloučení zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Pokynech (resp. celého Smluvního rámce) zákazníkem, nemá zákazník nárok na odstoupení od smlouvy, náhradu jakékoli škody, odstranění vady akce ani jiné plnění z tohoto důvodu.

CENA služby, akce, digitálního produktu a PLATBY
4.1. Cena služby nebo digitálního produktu je uvedena v prodejním katalogu prodávajícího, čímž je myšlen web silaplodnosti.cz, je stanovena smluvně a je součástí Smluvního rámce.

4.2. Cena zahrnuje služby, které jsou u akce výslovně uvedeny v sekci „V ceně“, Do ceny akce mohou být zahrnuty i další doplňkové služby.

4.3. Cena nezahrnuje zejména nepovinné či variabilní náklady, např. strava, cestovní náklady, pokud není uvedeno výslovně jinak.

4.4. Zákazník se zavazuje zaplatit pořadateli plnou cenu služby včetně všech doplňkových služeb již při uzavření smlouvy či ve lhůtě splatnosti příslušného daňového dokladu, vždy však nejpozději 2 dny před nástupem na akci.

4.7. Cenu zákazník hradí přímo pořadateli bankovním převodem. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v Potvrzení akce a dále také v elektronickém potvrzení přijetí návrhu smlouvy.

ZMĚNA SMLOUVY
5.1. Pořadatel má právo navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy, zejména změnu programu, trasy či jiné podmínky akce nebo služeb, k jejímuž poskytnutí se ve smlouvě zavázal, pokud ho k tomu nutí vnější okolnosti, např. ozbrojený konflikt, živelní pohroma, epidemie, stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě akce nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt účastníka akce nebo průvodce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena akce, uvede pořadatel v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny.

5.2. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby nebo digitální produkty, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny akce, služeb nebo digitálních produktů.

5.3. V případě změny objednávky ze strany zákazníka je pořadatel oprávněn účtovat zákazníkovi manipulační poplatek 500 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu akce (jiný termín, jiný typ akce) se považuje za od odstoupení od smlouvy dle OP, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

ZRUŠENÍ akce, služby
6.1. Realizace akce z nabídky/katalogu pořadatele je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.

6.2. Pořadatel bude informovat zákazníka elektronickou poštou o zrušení akce z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 5 dní před konáním akce. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši na bankovní účet, ze kterého byla akce zaplacena.

6.3. Pořadatel má právo na zrušení akce v důsledku neodvratitelné události, která zabraňuje pořádání akce nebo ohrožuje bezpečnost účastníků, kdykoli před odjezdem akce i v jeho průběhu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.1. Zákazník i pořadatel může před zahájením akce od smlouvy odstoupit vždy.

7.2. Zrušil-li pořadatel akci/službu z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní akci/službu celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech pořadatele takovou akci/službu nabídnout.

7.3. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti pořadatele, zaplatí pořadateli odstupné podle článku 8., a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy pořadatel pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je považován den, kdy zákazník doručí pořadateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

7.4. Odešlete formulář prosím emailem na jana@silaplodnosti.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

ODSTUPNÉ
8.1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dnů ode dne odstoupení od smlouvy do počátku akce (poskytnutí první služby), resp. dárkového poukazu s určitou hodnotou čerpání, kdy konkrétní akci (službu) k čerpání poukazu závazně volí obdarovaný. Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny akce nesnížené o slevy a bonusy, případně zvýšené o doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny akce, a činí (dle počtu dnů ode dne odstoupení do počátku akce):
více než 15 dní před počátkem akce 0 Kč
14 – 7. den před akcí 50%,
6. – 4. den před akcí 80%,
3. den a méně před akcí 100%

8.2. V případě, že zákazník na akci nenastoupí nebo přeruší účast na akci ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100 % z ceny akce. V případě pozdního nástupu na akci činí odstupné 100% z ceny nevyčerpané části akce a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem. V případě, že se zákazník nezúčastní konzultace nebo přeruší konzultaci v jejím průběhu ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100 % z ceny konzultace.

8.3. Pokud již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny či objednány služby, a pokud náklady pořadatel s tím spojené převyšují odstupné podle článku 8.1, pak se zákazník zavazuje nahradit pořadateli vzniklou škodu, tj. nahradit skutečné náklady vynaložené v souvislosti s pořízením dotčené služby, resp. jejím stornováním. Odstupné podle článku 8.1 se v těchto případech počítá z ceny akce po odečtení ceny služby, jejíž pořízení zákazník pořadatel v souladu s tímto článkem nahradil.

8.4. Pokud zákazník již na základě smlouvy provedl úhradu nebo její část a pořadatel vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; pořadatel případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné nebo zákazník neprodleně doplatí pořadateli rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho která z pohledávek bude vyšší.

VADY akce
9.1 Pořadatel neodpovídá za škodu na majetku, zdraví či jiných hodnotách a zájmech zákazníků způsobených třetími osobami (s výjimkou svých zaměstnanců, které ke splnění závazků ze smlouvy přímo angažoval), ani za škody vzniklé v důsledku zpoždění dopravy.

ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ akce (kurzu, semináře, konzultace)
10.1. Zákazník se zavazuje:

  • dodržovat právní předpisy, vč. mlčenlivosti o citlivých údajích dalších účastníků akce;
  • dodržet čas a místo zahájení, které pořadatel sdělil;
  • chovat se během akce v souladu s kulturními zvyklostmi a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval okolní prostředí.

10.2. Zákazník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na akce přihlásil.

10.3. Zákazník, resp. každý účastník akce, plně odpovídá za následky vzniklé nedodržením právních předpisů.

10.4. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu akce, je vedoucí akce oprávněn vyloučit účastníka z akce. V krajním případě může vedoucí zákazníka vyloučit z akce, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. V těchto případech se neúčast na akci nebo jeho části nepovažuje za porušení smlouvy ze strany pořadatele.

11. Vyloučení odpovědnosti
11.1. Všechny produkty a služby nabízené na silaplodnosti.cz slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Vašeho zdravotního stavu, vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti apod.

11.2. V případě služeb nebo digitálních vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

11.3. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v digitálních produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto OP, není-li uvedeno jinak.

12.2. V případě potřeby je správce (prodávající) oprávněn změnit tyto OP zveřejněním nového znění na svých webových stránkách. Takto změněné OP platí pro smlouvy uzavřené po zveřejnění nových OP.

12.3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném smlouvou se řídí dokumenty tvořícími Smluvní rámec, zejména OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, a to ve všech případech v účinném znění.

12.4. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto OP, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že si tyto OP před uzavřením smlouvy přečetly, že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto OP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01. 05. 2020.

Ochrana osobních údajů: zde